Shko lart

Njohuritë mbi gjuhët e huaja sipas Grupmosha, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 4

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 4

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000

Variabla

2 Gjuhë

* Vlera 14467 publikohet me saktësi të ulët si pasojë e numrit të vogël të njësive të vrojtuara.

3 ose më shumë gjuhë

* Vlera 9260 publikohet me saktësi të ulët si pasojë e numrit të vogël të njësive të vrojtuara.

.. tregon se vlerat nuk mund të publikohen si pasojë e numrit të vogël të njësive të vrojtuara.