Njohuritë mbi gjuhët e huaja sipas Grupmosha, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 4 Përzgjedhur

Grupmosha Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 4 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
1 Gjuhë:
numër
2 Gjuhë:
numër
3 ose më shumë gjuhë:
numër
Asnjë Gjuhë:
numër
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Variabla
2 Gjuhë
* Vlera 14467 publikohet me saktësi të ulët si pasojë e numrit të vogël të njësive të vrojtuara.
3 ose më shumë gjuhë
* Vlera 9260 publikohet me saktësi të ulët si pasojë e numrit të vogël të njësive të vrojtuara.

.. tregon se vlerat nuk mund të publikohen si pasojë e numrit të vogël të njësive të vrojtuara.

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411