Sasia e qumështit të grumbulluar sipas Kategoritë, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 7 Përzgjedhur

Kategoritë Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 4 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 6 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Sasia e qumështit të grumbulluar:
kg
Sasia yndyrës:
kg
Njësitë yndyrore:
kg
Përmbajtja e yndyrës:
%
Sasia e proteinave:
kg
Njësitë proteinore:
kg
Përmbajtja e proteinave:
%
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411