1.5.5 Banesat e banuara sipas Zona Urbane dhe Rurale, Lloji i tualetit , Lloji i banesës, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Zona Urbane dhe Rurale

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

Lloji i tualetit

Gjithsej 6 Përzgjedhur

Kërko

Lloji i banesës

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Banesat e banuara:
numër
Numri i NJEF-ve:
numër
Numri i banorëve:
numër
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411