2.2.1 Popullsia 10 vjeç e lart sipas gjinisë, qarqeve, moshës, ndjekjes së shkollës, alfabetizmit, dhe nivelit të arritur arsimor sipas Gjinia, Qarqet, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 9 Përzgjedhur

Gjinia

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

Qarqet

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Popullsi që nuk ka ndjekur asnjëherë shkollën/dinë shkrim e këndim:
numër
Popullsi që nuk ka ndjekur asnjëherë shkollën/Analfabetë:
numër
Popullsi Pa diplomë:
numër
Popullsi me diplomë me të lartë/ Fillore:
numër
Popullsi me diplomë me të lartë - 7/8/9 vjeçare:
numër
Popullsi me diplomë me të lartë /E mesme:
numër
Popullsi me diplomë me të lartë/Niveli i parë i arsimit të lartë:
numër
Popullsi me diplomë me të lartë/Niveli i dytë i arsimit të lartë:
numër
Popullsi gjithsej:
numër
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Shenim i ri

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411