3.1.1 Tregues të popullsisë sipas qarqeve sipas Prefektura, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 14 Përzgjedhur

Prefektura

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Popullsia Urbane (% ndaj popullsisë gjithsej):
%
Raporti Gjinor(% meshkuj/femra):
%
Raporti i varësisë:
numër
Raporti i varësisë së të rinjve:
numër
Raporti i varësisë së të moshuarve:
numër
Indeksi i zëvëndësimit (0-14/pop totale):
numër
Indeksi i moshës së vjetër (pop 65 e sipër/pop gjithsej):
numër
Mosha mesatare:
numër
Mosha medianë:
numër
Përqindja e personave të martuar ndaj personave mbi moshën 16 vjeç:
%
Përqindja e personave të divorcuar ndaj 100 personave të martuar:
%
Përqindja e popullsisë që ka jetuar jashtë shtetit dhe është kthyer pas vitit 1991:
%
Përqindja e popullsisë banuese me shtetësi të huaj:
%
Shtetasit shqiptarë të lindur jashtë vendit:
%
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411