3.1.2 Tregues të arsimit sipas qarqeve sipas Prefektura, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 10 Përzgjedhur

Prefektura

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Përqindja e popullsisë mosha 10 vjeç e lart analfabete:
%
Raporti i femrave analfabete 10 vjeç e lart mbi meshkujt analfabet 10 vjeç e lart:
numër
Përqindja e popullsisë totale 10 vjeç e lart që dinë të shkruajnë dhe të lexojnë:
%
Përqindja e fëmijëve 7-15 vjeç që nuk ndjekin shkollën në lidhje me popullsinë e moshës 7-15 vjeç:
%
Përqindja e popullsisë me të paktën diplomë universitare (ISCED 5 dhe 6) në lidhje me popullsinë totale:
%
Raporti i femrave me të paktën diplomë universitare (ISCED 5 dhe 6) me meshkujt me të paktën diplomë universitare:
numër
Numri mesatar i viteve të shkollës të mbaruara nga meshkujt 15 vjeç e lart:
numër
Mediana e viteve të përfunduar të shkollës nga meshkujt 15 vjeç e lart:
numër
Numri mesatar i viteve të shkollës të përfunduar nga femrat 15 vjeç e lart:
numër
Mediana e viteve të përfunduar të shkollës nga femrat 15 vjeç e lart:
numër
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411