3.1.3 Tregues të aftësisë të kufizuar (shumë ose nuk mundem fare) sipas qarqeve sipas Prefektura, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 10 Përzgjedhur

Prefektura

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Përqindja e femrave 15 e lart me të paktën një aftësi e kufizuar në lidhje me totalin e femrave 15 e lart.:
%
Përqindja e meshkujve 15 e lart me të paktën një aftësi e kufizuar në lidhje me totalin e meshkujve 15 e lart.:
%
Raporti i femrave me të paktën një aftësi e kufizuar 15 e lart me meshkujt me të paktën një aftësi e kufizuar 15 vjeç e lart .:
%
Përqindja e popullsisë e moshës 65 e lart me të paktën një aftësi e kufizuar në lidhje me popullsinë mbi 65 vjeç.:
%
Përqindja e popullsisë 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar në shikim në lidhje me popullsinë mbi 15 vjeç.:
%
Përqindja e popullsisë 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar në dëgjim në lidhje me popullsinë mbi 15 vjeç.:
%
Përqindja e popullsisë 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar në ecje në lidhje me popullsinëmbi 15 vjeç.:
%
Përqindja e popullsisë 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar në kujtesë në lidhje me popullsinë mbi 15 vjeç.:
%
Përqindja e popullsisë 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar në kujdesin ndaj vetes në lidhje me popullsinë mbi 15 vjeç.:
%
Përqindja e popullsisë 15 vjeç e lart me aftësi të kufizuar në komunikim në lidhje me popullsinë mbi 15 vjeç.:
%
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411