3.1.4 Tregues të Njësive Ekonomike Familjare sipas qarqeve sipas Prefektura, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 7 Përzgjedhur

Prefektura

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Madhësia mesatare e NjEF-së:
numër
Numri mesatar i dhomave për NjEF:
numër
Përqindja e NjEF-ve që jetojnë në një banesë të marrë me qera:
%
Përqindja e NjEF-ve që kanë telefon fiks ose celular:
%
Përqindja e NjEF-ve që kanë një kompjuter personal:
%
Përqindja e NjEF-ve që kanë lidhje interneti:
%
Përqindja e NjEF-ve që kanë të paktën një makinë ose furgon:
%
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411