3.1.5 Tregues të ndërtesave dhe banesave sipa qarqeve sipas Prefektura, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Prefektura

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Numri mesatar i banesave të zakonshme në ndërtesa për qëllim banimi:
numër
Përqindja e ndërtesave për qëllim banimi me ashensor:
%
Përqindja e ndërtesave për qëllim banimi të ndërtuara pas vitit 2001:
%
Përqindja e banesave të zakonshme të pabanuara:
%
Përqindja e banesave të zakonshme në ndërtesa qëllimi i të cilave nuk është banimi:
%
Numri mesatar i banorëve për çdo banesë të zakonshme të banuar:
numër
Numri mesatar i dhomave për çdo banesë të zakonshme të banuar:
numër
Dendësia standarte e banesave (m2 për banor):
numër
Dendësia standarte e banesave (numri i banorëve për dhomë):
numër
Përqindja e banesave të mbipopulluara (banesa me 3 ose më shumë banorë për dhomë):
%
Përqindja e banesave (të zakonshme ose jo) me akses në të gjithë shërbimet bazë:
%
Përqindja e banesave (të zakonshme ose jo) me akses në të paktën një shërbim bazë:
%
Përqindja e banesave (të zakonshme ose jo) pa asnjë akses në shërbimet bazë:
%
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411