Bilanci i përgjithshem i energjisë sipas Zërave, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Zërave Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 11 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 16 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Bilanci i përgjithshem i energjisë:
ktoe
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Burimi: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore
*Viti 2016 përmban të dhëna paraprake. Të dhënat finale do botohen ne Shtator 2018

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411