Shko lart

Vlerat sipas Zërave, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.A.Energji në dispozicion , A.1.Prodhimi neto vendas , A.1.1.Termocentrale ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 10

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2000 , 2001 , 2002 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 23

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime