Shpërndarja e familjeve sipas mënyrës së ngrohjes sipas Madhësia e familjes, Mënyra e ngrohjes, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Madhësia e familjes

Gjithsej 8 Përzgjedhur

Kërko

Mënyra e ngrohjes

Gjithsej 6 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 7 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Shpërndarja e familjeve sipas mënyrës së ngrohjes:
%
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

** Ju bëjmë me dije se të dhënat e ABF 2018 janë revizionuar për shkak të ndryshimeve metodologjike

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411