Përqindjet ndaj totalit të konsumit real për frymë sipas rajoneve sipas Rajonet, Konsumi Real për frymë, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Rajonet

Gjithsej 5 Përzgjedhur

Kërko

Konsumi Real për frymë Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 5 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 4 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Përqindjet ndaj totalit të konsumit real për frymë sipas rajoneve:
%
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, AMNJ 2002, 2005*, 2008*, 2012*
*Pas publikimit të shifrave të plota të popullsisë për vitet 2001-2014 në maj 2014, është rishikuar seria kohore e të dhënave të AMNJ 2005, 2008, 2012.

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411