Shko lart

Vlera e përafërt e rikonstruksioneve sipas Lloji i rikonstruksionit, Variabla dhe Tremujori

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.01 Gjithsej ( I + II) , 02 I. NDËRTESA , 03 I.1.Ndërtime për banim (rezidente) ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 18

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2004-1 , 2004-2 , 2004-3 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 78

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000

Shiko:

Duke filluar nga tremujori i parë 2016, INSTAT ofron për përdoruesit një informacion në nivelin më të detajuar të Lejeve të Ndërtimit, mbështetur në nomenklaturën "Klasifikimi i Llojeve të Ndërtimit" dhe rekomandimeve të Eurostat