Shko lart

Paga mesatare për : sipas Emertimi, Variabla dhe Viti1

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 5

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2000 , 2001 , 2002 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 22

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000

Shiko:


*) Për vitin 2014-2016 të dhënat janë rishikuar duke përshtatur metodologjinë e llogaritjes së pagave me metologjinë e Eurostat.