Indeksi i çmimeve të konsumit sipas Grupeve kryesore, Variabla dhe Muajve

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Grupeve kryesore Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 12 Përzgjedhur

Kërko

Muajve Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 234 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Indeksi i çmimeve të konsumit:
indeks
Periudha bazë
Indeksi i çmimeve të konsumit:
Dhjetor2015 =100
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Muajve
Shenim i ri

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411