Indeksi i Çmimeve të Konsumit, ndryshimet mujore dhe vjetore sipas Variabla dhe Muajve

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Muajve Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 345 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Indeksi i çmimeve të konsumit:
indeks
Ndryshimi mujor:
%
Ndryshimi vjetor:
%
Periudha bazë
Indeksi i çmimeve të konsumit:
Dhjetor1993=100
Ndryshimi mujor:
Dhjetor2017=100
Ndryshimi vjetor:
Dhjetor2015=100
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Shenim i ri

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411