Shko lart

Indeksi i Çmimeve të konsumit, ndryshimet mujore dhe vjetore sipas grupeve dhe nëngrupeve sipas Grupeve dhe nëngrupeve kryesore, Variabla dhe Muajve

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 3

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Gjithsej , Ushqime dhe pije joalkolike , Ushqime ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 63

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2007-01 , 2007-02 , 2007-03 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 190

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000

Muajve

Shenim i ri