Indeksi i Çmimeve të konsumit, ndryshimet mujore dhe vjetore sipas grupeve dhe nëngrupeve sipas Grupeve dhe nëngrupeve kryesore, Variabla dhe Muajve

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Grupeve dhe nëngrupeve kryesore Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 63 Përzgjedhur

Kërko

Muajve Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 162 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Indeksi i çmimeve të konsumit:
indeks
Ndryshimet mujore të indeksit:
indeks
Ndryshimi vjetore të indeksit:
indeks
Periudha bazë
Indeksi i çmimeve të konsumit:
Dhjetor2015=100
Ndryshimet mujore të indeksit:
Dhjetor2007=100
Ndryshimi vjetore të indeksit:
Dhjetor2007=100
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Muajve
Shenim i ri

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411