Shko lart

Indeksi i çmimeve të prodhimit sipas Aktiviteteve kryesore, Variabla dhe Tremujorëve

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Gjithsej , Industri Nxjerrëse , Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 36

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2005-1 , 2005-2 , 2005-3 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 69

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Shenim i ri