Shko lart

Të dhënat për bilancin kadastral të fondit pyjor dhe kullosor sipas Zëri kadastral, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 2

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 5

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2006 , 2007 , 2008 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 17

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
*Në sipërfaqen e vitit 2021-2022 janë përfshirë edhe sipërfaqet e pyjeve që ndodhen në zonat e mbrojtura