Shko lart

Shtesa dhe pakësime të sipërfaqes në fondin pyjor dhe kullosor sipas Emertimi, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 3

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 5

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 6

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime