Indekset e vlerës dhe volumit në Tregtinë me pakicë dhe Tregtinë me pakicë të hidrokarbureve (2015=100) NVE Rev 2 sipas Aktiviteti Ekonomik, Variabla dhe Muajve

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 2 Përzgjedhur

Aktiviteti Ekonomik Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 11 Përzgjedhur

Kërko

Muajve Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 183 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Indekset e Vlerës:
indeks
Indekset e Volumit:
indeks
Periudha bazë
Indekset e Vlerës:
2015=100
Indekset e Volumit:
2015=100
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Muajve
Shenim i ri

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411