Shko lart

Statistikat afatshkurtra sipas tremujorëve NVE Rev 2 sipas Aktiviteti_Ekonomik, Variabla dhe Tremujori

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 4

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.B+C Industri Nxjerrëse + Industri Përpunuese , B+C+D Industria+ Prodhim dhe Shpërndarje energji, avull , B Industri Nxjerrëse ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 39

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2006-1 , 2006-2 , 2006-3 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 70

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
..Në proces rishikimi metodologjia për Indeksin e shitjeve neto në volum, për aktivitetin Energji elektrike, Gaz, Avull