Punësimi sipas burimeve administrative dhe sektori bujqësor sipas Të punësuar, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Të punësuar Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 33 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Punësimi sipas burimeve administrative dhe sektori bujqësor:
numër
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Numri mesatar i të punësuarve në sektorin privat jo-bujqësor nga tremujori i parë i vitit 2017 e në vijim, është mesatare tremujore e llogaritur me të dhënat e listë-pagesave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, në datë 22 nëntor 2017. Para vitit 2017, të dhënat i referohen Shërbimit Kombëtar të Punësimit.
Numri mesatar i të punësuarve në sektorin bujqësor bazohet në vlerësimet tremujore të Anketës së Forcave të Punës.
Shenim i ri

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411