Treguesit tremujorë të tregut të punës sipas Gjinia, Grupmosha, Niveli Arsimor, Variabla dhe Tremujori

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 9 Përzgjedhur

Gjinia

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

Grupmosha Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 9 Përzgjedhur

Kërko

Niveli Arsimor

Gjithsej 4 Përzgjedhur

Kërko

Tremujori Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 31 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës:
%
Shkalla e punësimit:
%
Përqindja e të vetë-punësuarve në punësimin gjithsej:
%
Përqindja e të punësuarve me pagë me kontratë të përkohshme ndaj të punësuarve me pagë gjithsej:
%
Përqindja e të punësuarve me kohë të pjesëshme ndaj të punësuarve gjithsej:
%
Shkalla e papunësisë:
%
Përqindja e të papunëve afatgjatë:
%
Shkalla e papunësisë afatgjatë:
%
Shkalla e inaktivitetit:
%
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Variabla
Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës
Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës është raporti i forcës së punës kundrejt popullsisë në moshë pune.
Shkalla e punësimit
Shkalla e punësimit është raporti i të punësuarve kundrejt popullsisë në moshë pune.
Shkalla e papunësisë
Shkalla e papunësisë është raporti i të papunëve kundrejt forcës së punës.
Përqindja e të papunëve afatgjatë
Raporti i të papunëve afatgjatë kundrejt të papunëve.
Shkalla e papunësisë afatgjatë
Raporti i të papunëve afatgjatë kundrejt forcës së punës.

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411