Treguesit tremujorë të tregut të punës sipas Gjinia, Grupmosha, Niveli Arsimor, Variabla dhe Tremujori

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 9 Përzgjedhur

Gjinia

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

Grupmosha Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 9 Përzgjedhur

Kërko

Niveli Arsimor

Gjithsej 4 Përzgjedhur

Kërko

Tremujori Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 36 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës:
përqindje
Shkalla e punësimit:
përqindje
Përqindja e të vetë-punësuarve në punësimin gjithsej:
përqindje
Përqindja e të punësuarve me pagë me kontratë të përkohshme ndaj të punësuarve me pagë gjithsej:
përqindje
Përqindja e të punësuarve me kohë të pjesëshme ndaj të punësuarve gjithsej:
përqindje
Shkalla e papunësisë:
përqindje
Përqindja e të papunëve afatgjatë:
përqindje
Shkalla e papunësisë afatgjatë:
përqindje
Shkalla e inaktivitetit:
përqindje
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411