Shko lart

Databaza Statistikore

Copyright © 2021 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT | Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35, Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017 | +355 (4) 2233356 / 2233358