Shko lart

Lejet e ndërtimit miratuar për ndërtesa, numër , sipërfaqe sipas Lloji i ndërtimit, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 2

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.NDËRTESA , I.Ndërtime për banim (rezidente) , I.1.a.Me një kat ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 12

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.1995 , 1996 , 1997 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 29

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000

Shiko:

Duke filluar nga 2016, INSTAT ofron për përdoruesit një informacion në nivelin më të detajuar të Lejeve të Ndërtimit, mbështetur në nomenklaturën "Klasifikimi i Llojeve të Ndërtimit" dhe rekomandimeve të Eurostat.